زمان ثبت نام به پایان رسید.

تعداد بازدید: 832 محورهای کنگره تاریخ معماری شهرسازی

1.حوزه های فرهنگی - طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی 

\r\n\r\n

2 - منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی

\r\n\r\n

3- سازه در تاریخ معماری و شهرسازی 

\r\n\r\n

4- باستان شناسی ،معماری و شهرسازی 

\r\n\r\n

5-میزاث معماری و شهرسازی مدرن 

\r\n\r\n

6-میراث آب و کشاورزی 

\r\n\r\n

7 - میراث فرهنگی ناملموس

\r\n\r\n

8 - راه های فرهنگی و عناصر وابسته 

\r\n\r\n

 

\r\n