دکتر محمد باقری

نام: دکتر محمد باقری

سمت: استادیار دانشگاه زنجان

رزومه

سوابق تحصیلی

\r\n\r\n

زمينه هاي آموزشي و تدريس

\r\n\r\n


\r\n1. کارگاه طراحی معماری 1 و3 (کارشناسی ) 2. کارگاه طراحی معماری(کارشناسی ارشد )3. روانشناسی محیطی(کارشناسی ارشد)4. حکمت هنر اسلامی(کارشناسی ارشد)5. کارگاه مقدمات طراحی 1و 2(کارشناسی )

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n


\r\n دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی معماری , 1387-1382

\r\n
\r\n

عنوان رساله : فضاهای عمومی محله و ارتقا فعالیت فیزیکی(پیاده روی سلامت-محور در فضاهای مسکونی)

\r\n
\r\n

زمینه رساله : معماری ، محیط و رفتار

\r\n
\r\n

استاد راهنما : دکتر سید باقر حسینی ، دکتر راضیه رضازاده

\r\n
\r\n


\r\n کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی معماری , 1380-1373

\r\n
\r\n

عنوان پایان نامه : تجربه طراحی مسکن در بافت جدید شهری/ طراحی مسکن جمعی در شهرک ناز کرج

\r\n
\r\n

زمینه پایان نامه : معماری وسکونت

\r\n
\r\n

استاد راهنما : دکتر عیسی حجت

\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n