امین نعیمی

نام: امین نعیمی

سمت: کادر اجرایی

رزومه