محمد رضا صادقی

نام: محمد رضا صادقی

سمت: کادر اجرایی

رزومه