سید سعید منصوری

نام: سید سعید منصوری

سمت: کادر اجرایی

رزومه