الیار نوری زاده

نام: الیار نوری زاده

سمت: کادر اجرایی

رزومه