دکتر جواد جوان مجیدی

نام: دکتر جواد جوان مجیدی

سمت: عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد واحد اردبیل

رزومه