مهندس سجاد صالح

نام: مهندس سجاد صالح

سمت: کادر اجرایی

رزومه