مهندس مرجان صادقی

نام: مهندس مرجان صادقی

سمت: کادر اجرایی

رزومه