دکتر اسماعیل شیعه

نام: دکتر اسماعیل شیعه

سمت: استاد دانشگاه علم وصنعت

رزومه

مشخصات فردی

\r\n\r\n

نام خانوادگی : شیعه - نام : اسماعیل - متولد : 7/9/1328_ اراک - مرتبه علمی : استاد - گروه آموزشی: شهرسازی 

\r\n\r\n

سوابق آموزشی

\r\n\r\n

 تحصیلات دانشگاهی - دکترای شهرسازی، دانشگاه تهران، 1379 - فوق لیسانس برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، دانشگاه تهران، 1355 - لیسانس جغرافیای انسانی، دانشگاه اصفهان، 1350

\r\n\r\n

 دوره های آموزشی گذرانیده شده - دوره زبان انگلیسی (1364)، دانشگاه منچستر انگلستان ، 1379 - دوره مدیریت اداری (1379) سازمان مدیریت دولتی، تهران

\r\n\r\n

 زمینه های تخصصی و تحقیقاتی - برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن - برنامه ریزی کاربری اراضی شهری - تراکم و سرانه های شهری - پایداری شهری

\r\n\r\n

 فعالیت اجرایی وتخصصی:

\r\n\r\n

 عضو هیأت علمی رسمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1357 تاکنون

\r\n\r\n

 همکاری با نهاد ها و مؤسسات پژوهشی - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران، در زمینه انجام تحقیقات علمی در فاصله سالهای 1363-1392 - مرکز مطالعات برنامه یزی شهری تهران، در زمینه مشاوره های علمی- راهبردی ، 1387-1388 - مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران، عضویت در هیأت امناء 1386-1388 - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، همکاری علمی و پژوهشی، 1385-1387 - انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1387- 1392 - بنیاد ایران شناسی به عنوان عضو علمی، (1382- 1392) - جامعه مهندسان شهرساز ایران، به عنوان عضو علمی و حرفه ای ( از سال 1376 - 1392 ) - قطب علمی معماری و شهرسازی ایران (1391- 1392)

\r\n\r\n

 سوابق اجرایی و مدیریتی در دانشگاه علم وصنعت ایران - رئیس دانشکده معماری و شهرسازی(1360 – 1361) - معاون دانشکده معماری و شهرسازی(1363- 1364) - مدیرامور پژوهش دانشگاه (1366 – 1369) - مدیر گروه آموزش شهرسازی (1373- 1378) - مدیرآموزشی دانشگاه (1379 – 1380) - رئیس دانشکده معماری و شهرسازی (1383- 1384)

\r\n