مهندس یاسمن خان حکیمی

نام: مهندس یاسمن خان حکیمی

سمت: مسئول نشریه

رزومه