مهندس محمد عبد العلیزاده

نام: مهندس محمد عبد العلیزاده

سمت: مسئول علمی

رزومه