دکتر علی جوان فروزنده

نام: دکتر علی جوان فروزنده

سمت: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

رزومه

سوابق تحصيلي
\r\nدکتراي تخصصي معماري دانشكده هنر و معماری از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران به سال 1389 .
\r\nکارشناس ارشد معماري از دانشگاه بين المللي امام خميني )ره( به سال 1382 با معدل كل 64 / 16. )اي ن دوره ب ه و ورت
\r\nپيوسته از ديپلم به كارشناسي ارشد بوده است.(
\r\nديپلم رشته رياضي فيزيك به سال 1376 از دبيرستان نمونه شيخ مفيد اردبيل با معدل كل 73 / 18.
\r\n مقالات علمي منتشر شده)به ترتيب از نزديكترين زمان(:
\r\n1 . نسيم باقرزاده، دانيال مطلب زاده، ساحل شاهي زارع، علي جوان فروزنده " تقابل س نت و مدرنيت ه در خان ه ه ای دوره قاجار)مطالع ه
\r\nموردی: شهر اردبيل("،دومين كنفرانس سازه، معماری و توسعه شهری،دانشگاه هنر اسلامي تبريز،آذر ماه 93 .
\r\n2 . زينب دوست كامي، علي جوان فروزنده ،"معيارهای اجتماعي خلاقيت در شهر هوشمند" ا،ولين همايش ملي شهر هوشمند،
\r\nاوفهان،دی ماه 93 .
\r\n3 . فرناز شيرازيان، علي جوان فروزنده ،"سنجش عوامل حس جمعي در ارتقای تع املات اجتم اعي در مجتم ا ه ای مس كوني "،اول ين
\r\nهمايش ملي شهر هوشمند، اوفهان،دی ماه 93 .
\r\n4 . زينب نيازی، علي جوان فروزنده،" بررسي شاخص های سرمايه اجتماعي درشكل گيری فضاهای شهر هوشمند"، اولين همايش ملي شهر
\r\nهوشمند، اوفهان،دی ماه 93 .
\r\n5 . دانيال مطلب زاده،نسيم باقرزاده، علي جوان فروزنده،"كاربرد معماری سبز در راستای بهين ه س از ی ان ر ی"، دوم ين هم ايش مل ي
\r\nمعماری، مرمت،شهرسازی و محيط ريست پايدار،همدان، مهرماه 1393 .
\r\n6 . مهسا جوادی، سويل اسدی، علي جوان فروزنده،" بررسي و ارزيابي جايگاه فرهنگ در حقوق شهروندی و م ديريت ش هری "،هم ايش
\r\nملي معماری و شهرسازی انسانگرا)دانشگاه شيخ بهايي(، ارديبهشت 1393 .
\r\n7 . رقيه مجيدزاده مقدم، علي جوان فروزنده،"تاثير امنيت بر طراحي مجتما مسكوني پايدار"،كنفرانس ب ين الملل ي عم را ن، معم اری و
\r\nتوسعه پايدار شهری)دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز،آذرماه 1392 .
\r\n8 . آذين مهشيد، علي جوان فروزنده،" نقش عوامل شكل دهنده منظر شهری در پيشگيری از نابهنجاريهای رفتاری"، كنف رانس ب ين الملل ي
\r\nعمران، معماری و توسعه پايدار شهری)دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز،آذرماه 1392 .
\r\n9 . رقيه مجيدزاده مقدم، علي جوان فروزنده،" نقش طراحي كالبدی در ايجادامنيت اجتماعي"،همايش ملي معماری و شهرسازی انس انگرا
\r\n)دانشگاه آزاد اسلامي قزوين(، قزوين،آذر ماه 92 .
\r\n10 . آذين مهش يد ، علي جووان فروزنوده ،" بررس ي تاثيرعوام ل اس تر زا درخ ياب ان ه ای ش هری بررفتاراس تفاده كنن دگان ، مطالع ه
\r\nموردی:خيابان مدر كرمانشاه."،همايش ملي معماری و شهرسازی انسانگرا )دانشگاه آزاد اسلامي قزوين(، قزوين،آذر ماه 92 .
\r\n11 . جوان فروزنده علي،قاسم مطلبي،" مفهوم حس تعلق به مكان وعوامل تشكيل دهنده آن "، مجله علمي پژوهشي هويت شهر،شماره –
\r\n8 ،بهار وتابستان 1390 .
\r\n12 . جوان فروزنده علي، محسن نوروزوند ،" بازخواني هويت در بقعه شيخ وفي الدين اردبيل؛ بررسي ساختار گنبد های مجموعه"،؛مجلوه
\r\nمعماري و فرهنگ ش 29 ،دفتر پژوهشهای فرهنگي، 1387 .
\r\n13 . جوان فروزنده علي ،"مراكز تجاری ،ش هرها ی كوچ ك عر ر حاض ر "،مجلوه معمواري و فرهنوگ ش 30 ، دفت ر پژوهش ها ی
\r\nفرهنگي، 1387 .
\r\n14 . جوان فروزنده علي ،"به بهانه برنامه چهارم توسعه و توجه دولت به بافتهای فرسوده" ،مجله نظوام آبوادگران ،نش ر يه تخرر ي
\r\nسازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل،ش 1387،17 .
\r\n15 . جوان فروزنده علي ،"مسابقه معماری و اردبيل"، مجله نظام آبادگران،نشريه تخرري سازمان نظام مهندس ي س اختمان اس تان
\r\nاردبيل،ش 1387،14 .
\r\n16 . جوان فروزنده علي،" ضوابط معماری ويژه معلولين در طراحي فضاهای انتظار سامانه های حمل و نقل شهری و بين ش هری م ورد
\r\nمطالعاتي: ايستگاه اتوبو و پايانه مسافربری بين شهری"،مجموعوه مقوالات چهوارم ين هموا يش مناسو سواز ي محو يط
\r\nشهري،تهران،آذرماه 1386 .
\r\n17 . عباسي احسان،كوليوند وادق وجوان فروزنده علي،"مداخله كالبدی در بافتهای تاريخي وچالشهای فراروی آن"، مجموعه مقوالات
\r\nاولين همايش ملي بهسازي بافتهاي فرسوده،بندرعبا ، 1386 .
\r\n18 . جوان فروزنده علي ،"طراحي فضاهای چند منظوره روباز با تاكيد بر ذهنيت مخاطب"،مجموعه مقالات اولين کنفوران بوين
\r\nالمللي طراحي شهري،اوفهان، 1385 .
\r\n19. Javan Forouzandeh Ali & Delpazir Alireza ;Sustainable Neighborhood Unit: Design Guidelines based on Human Needs; Third International Conference on Harmonisation Between Architecture and Nature, ECO-Architecture, La Coruña, Spain;2010.
\r\n20. Javan Forouzandeh Ali; Self organization in nature : Reports in architecture;3rd International Conference in Nature and Architecture;Italy;2010.
\r\n21. Javan Forouzandeh Ali ,Kharazminezhad alireza & Javanmajidi Javad;Place attachment in Architecture and Requalifying Old Places;Proceedings of International Symposiyum:Revitalising Built Environment: Requalifying Old Places for New Uses;International IAPS-CSBE & HOUSING Network;Istanbul,Turkey;Oct,2009.
\r\n22. Javanmajidi Javad, Javan Forouzandeh Ali & Talebi Mahnaz;Revitalising Historical core in Iranian Old Cities;Proceedings of International Symposiyum:Revitalising Built Environment: Requalifying Old Places for New Uses; International IAPS-CSBE & HOUSING Network;Istanbul,Turkey;Oct,2009.
\r\n23. Javan Forouzandeh Ali,Hosseini Mahmood & Sadeghzade Maryam;Guidelines for Design of Temporary Shelters After Earthquakes Based on Community Participation, Proceeding of 14ttttttt tttttttttt tt tttttttttt ttttttttttt ttttttt 12-17,BBBBBBB, BBBBB,2008.
\r\n24. Javan Forouzande Ali, Motallebi Gasem; The Role of Open Spaces in Creating Neighborhood Attachment, Case Study:Ekbatan Town,Tehran, Iran,International Journal of Architecture and Urban Development,In Press.
\r\n ب رساله ها و طرحهاي پژوهشي -
\r\nم ورد مطالع اتي: » تبيين نقش فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني در ايجاد حو تعلوق « رساله نهايي دكترا با عنوان
\r\nشهرك اكباتان،تهران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران،دانشكده هنر ومعماری، آبان ماه 1387 ،ارائه به سال 1389 .
\r\nطراحوي مووزه و مجموعوه فرهنگوي درمرکور تواريخي فرهنگوي شوهر - « رساله نهايي كارشناسي ارش د ب ا عن وان
\r\nدانشگاه بين المللي امام خميني)ره(،دانشكده معماری وشهرسازی،دی ماه ،» اردبيل 1382 .
\r\nطرح مطالعات توجيهي فن ي بهسازي بافت قديم شوهر اردب يو ل محلوه عوال ي قواپو ،ش ركت عم ران ومس كن س ازان - -
\r\nشمالغرب،تابستان 1384 .
\r\nهمكار در تدوين بخشي از كتاب آشنايي با معماری ايران، دكتر غلامحسين معماريان، انتشارات سروش، تهران، 1389 .
\r\n عناوين و افتخارات وعضويت در مجامع علمي وحرفه اي
\r\n1 . یزا سرهش و هار ل ك هرادا رد ل يبدرا ما ما یرهش نابايخ هندب يحارط و يليرفت یاهحرط هيهت تاسلج رد يملاسا دازآ هاگشناد هدنيامن
\r\nاستان اردبيل 1391 - 1393 .
\r\n2 . عضو كميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل 1389 - 1393 .
\r\n3 . انتخاب در جما اساتيد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي به سال 1386 .
\r\n4 . كارمند نمونه سازمان مسكن وشهرسازی به سال 1384 .
\r\n5 . منتخب پژوهشگران برتر دانشگاه بين المللي امام خميني)ره( در هفته پژوهش ،مهر 1383 .
\r\n6 . نفر اول قبولي دوره دكترای معماری در آزمون پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، 1383 .
\r\n7 . رتبه 174 آزمون كنكور سراسری به سال 1376 در منطقه 2 و كسب رتبه پنجم استاني در كنكور سراسری درهمان سال.
\r\n8 . نفر اول قبولي رشته معماری در دانشگاه بين المللي امام خميني)ره(، 1376 .
\r\n9 . رتبه چهارم استاني در امتحانات نهايي مقطا چهارم متوسطه)نظام قديم سابق(، 1376 .
\r\n10 . عضو انجمن مهندسين معماری ايران.
\r\n11 . عضو انجمن مفاخر معماری ايران.
\r\n12 . عضو كميته زيباسازی استان از سال 1389 .
\r\n13 . مشاور رياست سازمان مسكن وشهرسازی به سال 1389 .
\r\n14 . عضو هيات گزينش و مراحبه علمي هيات اجرايي كميته اجرايي هيات های جذب استاني.
\r\n15 . مدير گروه معماری دوره كارداني وكارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل از سال 1390 .
\r\n16 . عضو كميته مشاوران ساختمان بانك ملي استان اردبيل)بخش معماری(.
\r\n17 . عضو هيات داوران مجله علمي پژوهشي هويت شهر -
\r\n18 . عضو پايه 2 تخرص طراحي ونظارت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل.
\r\n19 . رياست هيات مديره مهندسين مشاور آرمانشهر آذربايجان به مدت 5 سال.
\r\n20 . مشاور سازمان مسكن وشهرسازی استان اردبيل در تدوين ضوابط احداث بنا به سال 1389 .
\r\n21 . عضو كارگروه كميته سيما و منظر شهری،اداره كل راه و شهرسازی استان اردبيل، 1392 .
\r\n22 . مشاور در كارگروه سيما و منظر شهری در شهرداری اردبيل، 1393 .
\r\n شرکت در دورههاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(
\r\nدوره آموزشي "مرالح وفراورده های ساختماني"،مهر 1385 ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل.
\r\nدوره آموزشي"الزامات عمومي معماری"،آذر 1386 ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل.
\r\nدوره آموزشي "آسانسورها وپله های برقي"،ارديبهشت 1386 ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل.
\r\nدوره آموزشي جزئيات وعناور معماری"،مرداد 1386 ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل.
\r\nدوره های آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي شامل:
\r\n رسانه ها ووسائل آموزشي،مهر 1388 .
\r\n كاربرد فن اوری اطلاعات در تعليم وتربيت،مهر 388 .
\r\n كتابخانه ديجيتال،آذر 1388 .
\r\n آشنايي با نرم افزار SPSS. ،آبان 1387 .
\r\n آموزشي ايجاد Weblog ،اذر 1388 .
\r\n مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي،بهمن 1388 .
\r\n انگيزش وياددهي اثربخش،مرداد 1385 .
\r\n ارزشيابي واندازه گيری پيشرفت تحريلي،مرداد 1385 .
\r\n فلسفه تعليم وتربيت،مرداد 1385 .
\r\n آشنايي با آئين نامه های آموزشي وپژوهشي،آذر 1388 .
\r\n انگيزش وياددهي اثربخش،مرداد 1385 .
\r\n روان شناسي تحول،مرداد 1385 .
\r\nكارگاه تخرري"نحوه شناسائي وتعيين محدوده بافتهای فرسوده شهری"،وزارت مسكن وشهرسازی،مرداد 1384 .
\r\nآموزش مجازی"حقوق در مهندسي ساختمان"،اسفند 1384 .
\r\nآموزش مجازی"بررسي روند تخريب در ساختمانهای مسكوني"،اسفند 1384 .
\r\n سوابق حرفه اي
\r\nكارشنا واحد شهرسازی سازمان مسكن وشهرسازی استان اردبيل در سال 1384 كارشنا در تهيه طرح جاما شهر اردبيل، 1384 .
\r\nكارشنا تهيه طرح تفريلي شهر اردبيل، 1384 .
\r\nكارشنا تهيه طرح جاما گردشگری شهر سرعين، 1384 .
\r\nكارشنا تهيه طرح گردشگری بولاغلار نير، 1384 .
\r\nكارشنا ومسئول جلسات برگزاری كارگروههای شهرسازی ومعماری سابق)كميسيون ماده 5 فعلي(برخي از شهرهای استان.
\r\nكارشنا ومدير تهيه طرح توجيهي بهسازی بافت قديم شهر اردبيل،محله عالي قاپو، 1384 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای اندزق با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1381 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای اني عليا با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1381 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای نوران با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1381 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستاييزن اباد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1381 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستايجناقرد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1383 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای خيارك با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1383 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای شايق با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1383 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای آلوار با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1383 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستايساربانلار با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1383 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستايبقراباد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1387 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای ميگون با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين، 1383 .
\r\nمدير طرح تهيه طرح هادی روستای خر آباد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين، 1383 .
\r\nمدير طرح وهمكاردر تهيه طرح هادی روستاهای انار،گدايلو،سامانلو،شكر آب،قاسم كندی ونزدي ك ب ه ده روس تای ديگ ر، ب ا بني اد
\r\nمسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل، 1387 .
\r\nطراح فاز يك ودو شركت كناف ايران نمايندگي استان اردبيل، 1381 .
\r\nحارط ،ليبدرا دحاو يملاسا دازآ هاگشناد مانمگ یادهش یاهناملا 1384 .
\r\nطراح فازيك ومسئول تهيه نقشه های فاز دو خوابگاه 400 نفری اداره كل تربيت بدني استان اردبيل، 1383 .
\r\nتهيه طرح معماری مقاوم سازی ساختمان آموزش وپرورش ناحيه - 2 شهر اردبيل،فاز 2،1383 .
\r\nتهيه طرح ميدان ورودی شهر سرعين،فاز يك، 1382 .
\r\nطراح فاز يك مجتما مذهبي فرهنگي امامزاده سيد ركن الدين شهر اردبيل، - 1385 .
\r\nهمكار طرح نمايشگاه ونايا دستي شهر نمين، 1387 .
\r\nهمكار در تهيه طرح بانك ملي شعبه پار آّباد، 1386 .
\r\nهمكار تهيه طرح لكه گذاری وطراحي شهرك يكرد هكتاری مهر پار آباد، 1387 .
\r\nهمكار تهيه طرح بانك كشاورزی شعبه خوجين خلخال،فاز يك ودو، 1388 .
\r\nهمكار تهيه طرح مكانيابي پاركينگهای عمومي شهر اردبيل وطراحي ايستگاههای اتوبو شهری، 1388 .
\r\nهمكار تهيه طرح جاما مسكن استان اردبيل، 1388 .
\r\nطراح وناظر معماری برج 12 طبقه تجاری خدماتي امير به مساحت 5500 مترمربا،اردبيل، 1387 .
\r\nطراح وناظر معماری مجتما تجاری خدماتي عمارت خورشيد،به مساحت - 3500 مترمربا،اردبيل، 1387 .
\r\nطراح فاز يك ودو مجتما مسكوني 1300 واحدی مسكن مهر پار اباد، 1390 .
\r\nطراح فاز يك و دو مجتما مسكوني 220 واحدی مهر نمين، 1389 .
\r\nطراح فاز يك ودو مجتما مسكوني 108 واحدی مهر مشكين شهر، 1390 .
\r\nطراح فاز يك ودو مجتما مسكوني 76 واحدی مهر جعفر آباد، 1389 .
\r\nناظر معماری مجتما مسكوني تكسام شركت سرمايه گذاری مسكن استان اردبيل، 1389 .
\r\nمسئول فاز دوم تهيه طرح اجرايي معماری برجهای يادمان شهر اردبيل به سال 1391 با مهندسين مشاور افق طرح وانديشه.
\r\nتهيه طرح اجرايي و طراحي داخلي و نمای پرو ه های متعدد مسكوني 1391 تحت عنوان پرو ه های فردی و مشاور حقوقي

\r\n