دکتر مرتضی میرغلامی

نام: دکتر مرتضی میرغلامی

رزومه

سوابق آموزشی

\r\n\r\n

سوابق آموزشی
\r\nوضعيت تحصيلي :

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

درجه مدرک تحصیلی

\r\n
\r\n

رشته تخصصی

\r\n
\r\n

نام دانشگاه و یا موسسه اخذ مدرک

\r\n
\r\n

زمان اخذ مدرک

\r\n
\r\n

دکتری

\r\n\r\n

کارشناسی ارشد پیوسته

\r\n
\r\n

طراحی شهری

\r\n\r\n

معماری

\r\n
\r\n

دانشگاه ملبورن استرالیا

\r\n\r\n

دانشگاه علم و صنعت

\r\n
\r\n

1388

\r\n\r\n

1381

\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

عنوان رساله دکتری

\r\n
\r\n

Iranian Modernity: Its Expression in the Daily Life of Public Spaces in Tehran

\r\n
\r\n

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

\r\n
\r\n

طراحی مرکز شاهنامه شناسی در توس

\r\n
\r\n\r\n


\r\nتجارب تدريس :

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

عنوان درس

\r\n
\r\n

مقطع

\r\n
\r\n

نام دانشگاه و يا موسسه محل تدريس

\r\n
\r\n

دکتری

\r\n
\r\n

ارشد

\r\n
\r\n

کارشناسی

\r\n
\r\n

نظریه های طراحی شهری

\r\n\r\n

سیر اندیشه ها در شهرسازی

\r\n\r\n

کارگاه طراحی شهری 1و2

\r\n\r\n

طراحی معماری 2

\r\n\r\n

مقدمات طراحی معماری 1

\r\n\r\n

مقدمات طراحی معماری 2

\r\n\r\n

هندسه مناظر و مرایا (پرسپکتیو)

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n
\r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n\r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n
\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n
\r\n\r\n


\r\nمرتبه علمي

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

مدرک به هنگام اخذ رتبه

\r\n
\r\n

نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت

\r\n
\r\n

رتبه علمی

\r\n
\r\n

تاريخ اخذ رتبه

\r\n
\r\n

مربی

\r\n
\r\n

استادیار

\r\n
\r\n

دانشیار

\r\n
\r\n

استاد

\r\n
\r\n

از

\r\n
\r\n

تا

\r\n
\r\n

دکتری

\r\n
\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n
 \r\n

*

\r\n
  \r\n

1388/06/15

\r\n
\r\n

کنون

\r\n
\r\n\r\n


\r\nميزان تسلط بر زبان:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

زبان

\r\n
\r\n

درجه تسلط

\r\n
\r\n

مکالمه

\r\n
\r\n

خواندن

\r\n
\r\n

نوشتن

\r\n
\r\n

ضعیف

\r\n
\r\n

متوسط

\r\n
\r\n

خوب

\r\n
\r\n

مسلط

\r\n
\r\n

ضعیف

\r\n
\r\n

متوسط

\r\n
\r\n

خوب

\r\n
\r\n

مسلط

\r\n
\r\n

ضعیف

\r\n
\r\n

متوسط

\r\n
\r\n

خوب

\r\n
\r\n

مسلط

\r\n
\r\n

انگلیسی

\r\n\r\n

فارسی

\r\n
   \r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n
   \r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n
   \r\n

*

\r\n\r\n

*

\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

سوابق پژوهشی:
\r\nب:مقالات ISI  و علمی پژوهشی /ترویجی:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

ردیف  

\r\n
\r\n

عنوان مقاله

\r\n
\r\n

نوع مجله

\r\n
\r\n

نام مجله

\r\n
\r\n

تاریخ چاپ

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

From Traditional Mahalleh to Modern Neighborhood: The case of Narmak, Tehran

\r\n
\r\n

ISI

\r\n\r\n

 

\r\n
\r\n

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East

\r\n
\r\n

2010

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

Parallel modernization and self-colonization: Urban evolution and practices in Bangkok and Tehran

\r\n
\r\n

ISI

\r\n
\r\n

Cities

\r\n
\r\n

2012

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

سایتهای مذهبی-گردشگری و طراحی شهری  پایدار با تاکید بر  پیاده محوری, بافت اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

\r\n
\r\n

علمی ترویجی

\r\n
\r\n

مجله علمی-ترویجی هفت شهر

\r\n
\r\n

1386

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

سنجش رضایتمندی زنان از پارکهای بانوان (مطالعات موردی پارکهای بانوان تبریز)

\r\n
\r\n

علمی پژوهشی

\r\n
\r\n

دوفصلنامه هویت شهر

\r\n
 
\r\n

5

\r\n
\r\n

نشانه‌شناسی شهری و نقش آن در خوانايي و شناسايي محيط‌هاي شهري

\r\n\r\n

"مطالعه موردي: محله نازي‌آباد تهران"

\r\n\r\n

(در دست چاپ)

\r\n
\r\n

علمی پژوهشی

\r\n
\r\n

فصلنامه علمی پژوهشی "معماری و شهرسازی تربیت مدرس"

\r\n
\r\n

1391

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

رویکرد مکانسازی (Placemaking) در طراحی شهری نمونه موردی طراحی پاتوق محله آشتاب تبریز  (در دست چاپ)

\r\n
\r\n

علمی پژوهشی

\r\n
\r\n

مجله علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر

\r\n
\r\n

1391

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

شهرعا م رم کولهاوس و معمای"شهری گری" در مقابل "شهرنشینی" در معماری آوانگارد _ ترجمه

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

هفته نامه نقش نو,

\r\n
\r\n

1388

\r\n
\r\n

8

\r\n
\r\n

طرح جامع مفهومی فضای سبز بر اساس اصول اکولوژیک: نمونه موردی شهر بجینگ-چین, ترجمه

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

مجله هفت شهر, شماره 24-25

\r\n
\r\n

1386

\r\n
\r\n

9

\r\n
\r\n

تعاملات اجتماعی و فضای شهری

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n
\r\n

هفته نامه نقش نو,

\r\n
 
\r\n

 

\r\n
 \r\n

 

\r\n
  
\r\n\r\n


\r\nپروژه هاي تحقيقاتي:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

عنوان تحقیق

\r\n
\r\n

محل تامین اعتبار

\r\n
\r\n

ارزیابی حس مکان در مجتمع های مسکونی معاصر, مورد پژوهی در شهر جدید سهند, همکار تحقیق

\r\n\r\n

بررسی میزان رضایتمندی بانوان از پارکهای بانوان شهر تبریز، مجری طرح (تحت انجام)

\r\n
\r\n

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

\r\n
\r\n\r\n


\r\nزمينه هاي تمايل به تحقيق:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

- فضاهای عمومی و پارکها, , منظر شهری, تعاملات اجتماعی, پایداری شهری, پدیدارشناسی

\r\n
\r\n\r\n


\r\nمقالات ارائه شده در سمينارها و کنفرانس هاي ملي يا بين المللي

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

عنوان مقاله

\r\n
\r\n

عنوان و محل سمينار يا کنفرانس

\r\n
\r\n

تاریخ

\r\n
\r\n

Local/Global Dialogue and Transformation of Local Places: The Case of Narmak Neighbourhood-Tehran

\r\n\r\n

Deconstruction of the Pre and Post Revolutionary Landmarks in Tehran

\r\n\r\n

Patterns of Co-presence in Public Spaces of Tehran

\r\n\r\n

Social Interaction in Public Spaces of Tehran:The effect of location and Context

\r\n\r\n

پژوهش میان رشته ای و کاربرد آن در رشته های معماری و مطالعات شهری-خلاصه مقاله

\r\n\r\n

تاملی بر مفهوم زندگی پیاده در شهر: نمونه موردی پیاده راه تربیت"

\r\n\r\n

بازتاب جنسیت در فضاهای شهری سنتی ایران در دوره صفویه

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Evaluating the Effects of Globalization on Tehran’s Urban Form

\r\n\r\n

نمای ساختمانهای مسکونی، مرز میان هویت فردی و شهری (نمونه موردی محله رشدیه تبریز (چکیده)

\r\n\r\n

سیر تحول الگوی نما در ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی منطقه ولی عصر تبریز (چکیده)

\r\n\r\n

Crime prevention and neighborhood structure: the case of Narmak in Tehran

\r\n\r\n

(چکیده)

\r\n\r\n

الگوی محله پاسخده در شهرهای ایران

\r\n\r\n

تجلی قدرت در معماری و شهرسازی استعماری

\r\n\r\n

ظهور شهرهای جهانی و بررسی و بررسی تاثیرات جهانی شدن بر فرم و کالبد شهرها

\r\n\r\n

آسیب شناسی کلاسهای درسی در مدارس ایران و ارائه اصول جهت طراحی کلاس درس مطلوب (نمونه موردی مدارس راهنمایی دخترانه شهر تبریز)

\r\n\r\n

جامعه شناسی هنر اسلامی از دیدگاه پیر بوردیو

\r\n\r\n

مناسب سازی فضاهای شهری به منظور استفاده گروههای خاص (زنان)

\r\n
\r\n

Regional Architecture and identity in the Age of Globalization-Tunis

\r\n\r\n

XXIII World Architecture Congress-Torino-Italy

\r\n\r\n

44th International Making Cities Livable Conference-Santa Fe-USA

\r\n\r\n

Eyes on the City Conference, Urbino-Italy

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

اولین همایش ملی هنر پژوهی

\r\n\r\n

همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، تهران

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

\r\n\r\n

همایش بین اللملی Sastech، مشهد

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

کتاب چکیده مقالات همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر، ناشر: ندای فرهنگ مشرق زمین

\r\n\r\n

CP & C CONFERENCE: Social and Environmental strategies for safer neighborhoodsسیدنی استرالیا

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

طراحی شهری :از تئوری تا عمل در ایران از اواخر  دهه1950 میلادی به بعد- دانشگاه کردستان

\r\n\r\n

ششمین همایش نوسازی مدارس، تهران

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

همایش عرفان در هنر، تبریز

\r\n\r\n

نخستین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری

\r\n
\r\n

2008

\r\n\r\n

2008

\r\n\r\n

2006

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2006

\r\n\r\n

1388

\r\n\r\n

15 و 16 اسفند ماه 1390

\r\n\r\n

21 و 22 اردیبهشت 90

\r\n\r\n

12-14 May 2011

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

فروردین 1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2012

\r\n\r\n

1391

\r\n\r\n

1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

30 آبان 1391

\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

مدارک افتخاري ، جوائز ، مدالها و مقامهاي کسب شده:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

عنوان

\r\n
\r\n

اهدا کننده

\r\n
\r\n

کشور

\r\n
\r\n

رتبه دوم مسابقه TIA

\r\n\r\n

Ecohouse design-Yazd

\r\n\r\n

مسابقه طراحی یادمان شیخ اشراق-رتبه 6- زنجان

\r\n\r\n

رتبه دوم مسابقات وبلاگ نویسان معماری-1388

\r\n
\r\n

Oxford Brooks University

\r\n\r\n

شهرداری زنجان

\r\n\r\n

ایران

\r\n
\r\n

انگلستان

\r\n\r\n

ایران

\r\n
\r\n\r\n

سوابق اجرایی:

\r\n\r\n

پروژه های طراحی یا اجرا شده

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

عنوان پروژه

\r\n
\r\n

شهر یا محل احداث

\r\n
\r\n

تاریخ

\r\n
\r\n

کارفرما

\r\n
\r\n

 

\r\n
  
\r\n

 

\r\n
\r\n

طراحی پارک آبی در جوار استادیوم آزادی

\r\n
\r\n

تهران

\r\n
\r\n

1380

\r\n
 \r\n

مهندس یزدانفر

\r\n
\r\n

طراحی منزل مسکونی

\r\n
\r\n

عجب شیر

\r\n
 \r\n

آقای حسین زاده

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

1388

\r\n
 \r\n

 

\r\n
\r\n

طراحی و اجرای باغ-ویلا

\r\n
\r\n

تبریز-ایوند

\r\n
\r\n

1388

\r\n
\r\n

1389

\r\n
\r\n

آقای جلالی

\r\n
\r\n

 

\r\n
        
\r\n\r\n


\r\n 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

مسوليتهاي مديريتي:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

عنوان پست سازماني

\r\n
\r\n

شهر یا محل فعالیت

\r\n
\r\n

تاریخ

\r\n
\r\n

نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت

\r\n
\r\n

از

\r\n
\r\n

تا

\r\n
\r\n

مدیر دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداری

\r\n
\r\n

تبریز

\r\n
\r\n

11/1388

\r\n
\r\n

اکنون

\r\n
\r\n

هنر اسلامی تبریز

\r\n
\r\n\r\n


\r\nعضويت در مجامع و انجمن هاي علمي:

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

نام انجمن یا موسسه

\r\n
\r\n

کشور

\r\n
\r\n

مدت عضویت

\r\n
\r\n

Architects for Peace Organization

\r\n\r\n

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

\r\n
\r\n

استرالیا

\r\n\r\n

ایران

\r\n
\r\n

2 سال

\r\n\r\n

8 سال

\r\n
\r\n\r\n

 

\r\n